สมัครบริการ ตามรอยนักชิม ลุ้นรับรถกระบะวีโก้ 3 คัน

Home / โปรโมชั่นร้านอาหาร / สมัครบริการ ตามรอยนักชิม ลุ้นรับรถกระบะวีโก้ 3 คัน

ลุ้นรางวัล รถกระบะวีโก้ 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบ้าน เพียงสมัครบริการเสริม ตามรอยนักชิม (เฉพาะลูกค้าแฮปปี้และดีแทคเท่านั้น!!)

สมัครกด *48259460015 โทรออก

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่เป็นสมาชิกรวมทุกบริการ
2. จะมีสักขีพยาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการประจำโครงการ ในการจับผู้โชคดีทุกเดือน ที่? บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น? 16 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
3. ประกาศผลผู้โชคดีทาง Website ในเครือ Mono Group หรือ SMS หรือ โทรติดต่อลูกค้า

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ ? 31 ธันวาคม 2555
2.ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท? ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
3.? ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.? การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
5.? ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
6.? บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์, นิตยสารในเครือ และจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
7.? ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของ ?บริการ ตามรอยนักชิม? ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
8.ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ และคิดค่าบริการจากการเล่นเกมได้ ณ วันที่รับของรางวัล
9.ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ
1.ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริม ของกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริการ “ตามรอยนักชิม” เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด? ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล
2.ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
3.? ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ ?ตามรอยนักชิม? ในระหว่างวันนี้ – 31 ธันวาคม 2555? เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
4.? พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล
กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน)
ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
2.ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ

กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน)
ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
2.ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่? โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์? ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล
1. กรณีบุคคลธรรมดา
?? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
?? สำเนาทะเบียนบ้าน
?? เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม ?สำเนาถูกต้อง? ทุกแผ่น

2. กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้
?? หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
?? ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)
?? บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
?? หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
?? บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
?? เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ