The Wine Ayudhya คาเฟ่ทรงกล่อง ดีไซน์ล้ำกลางกรุงเก่า

The Wine Ayudhya คาเฟ่ทรงกล่อง ดีไซน์ล้ำกลางกรุงเก่า

คาเฟ่แนว Interior ดีไซน์ล้ำๆ ที่เป็นจุดรวมตัวของเหล่าดีไซน์เนอร์หรือศิลปิน มาดูงานศิลปะกับการสร้างอาคารแห่งนี้ ด้วยคาเฟ่ที่ดีไซน์เป็นทรงกล่องไม้