Mei Heong Yuen กิน ลอดช่องสิงคโปร์ (ไอศกรีม) และ พุดดิ้งนม ที่ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์

Mei Heong Yuen กิน ลอดช่องสิงคโปร์ (ไอศกรีม) และ พุดดิ้งนม ที่ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์

ประวัติของคำว่า ลอดช่องสิงคโปร์ (ใครรู้แล้วข้ามไป) สำหรับคนที่สงสัยในเรื่องของ ลอดช่องสิงคโปร์ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างก็ไร ก็ต้องขออธิบายตามหลักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมว่า ขนมไทย หลายชนิด มีขายกันในไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว และสิงคโปร์ ในรูปลักษณ์ใกล้เคียงกันอยู่แล้ว…